نوفل بن فرات نقل میکند که نزد عمر بن عبدالعزیز بودم که شخصى از یزید بن معاویه یاد کرد و از او با عنوان و لقب امیر المومنین نام برد!! عمر بن عبدالعزیز گفت : به او امیر المومنین میگوئى ؟! دستور داد به آن شخص ‍ بیست تازیانه زدند.

واقدى نقل میکند که عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه میگفت :

بخدا قسم ما بر یزید خروج نکردیم مگر بدان جهت که ترسیدیم از آسمان سنگباران شویم ، چون یزید مردى است که با کنیزان ام ولد پدرش و دختران و خواهران او زنا میکند و شراب میخورد و نماز نمیخواند.

مدرک :

تاریخ الخلفاء سیوطى ص 209.

عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه ، مادرش جمیله است ، نطفه اش در شب جنگ احد بسته شد، موقع رحلت رسول اکرم هفت سال داشت ، مرد زاهد و عابد بود، براى خود رختخواب نداشت ، شبها نماز میخواند هر وقت خسته میشد خود را بزمین انداخته و سر بر بازوى خود گذاشته میخوابید، در سال 63 هجرى که سپاهیان یزید براى غارت و قتل عام هجوم آوردند عبدالله شجاعانه جنگید تا شهید شد.

عبدالله بن عمر میگفت : به کسى بیعت کنیم که با میمونها و سگها بازى میکند و شراب میخورد، و علنى فسق و فجور مرتکب میشود؟!

پس در این صورت جواب خدا را چه میدهیم .

مدرک :

تاریخ یعقوبى ج 2 ص 228.